عروس قفقاز در حجله اسرائیل

هزار تومان

ظهور رژیم صهیونیستی در شمالغربی ایران و منطقه قفقاز موجب پیچیدگی روابط کشورهای همسایه در دو سوی ارس و تقابلات گاه و بی گاهی شده است که به تعبیر هر دو طرف تمامیت ارضی و موجودیت سیاسی دیگری را زیر سوال می برد. رژیم صهیونیستی برای پیاده سازی اهداف خود در جوار دو قدرت منطقه ای همسایه قفقاز یعنی روسیه و ایران چه در قالب بهره مندی از منابع انرژی و چه به منظور تاثیر بر فعالیت های سخت جمهوری اسلامی ایران علیه خود به افزایش همکاری ها و نفوذ خود در قفقاز جنوبی پرداخته و معادلات بین المللی را علیه کشورمان مدیریت می کند. اینک با افزایش تهدیدات نظامی رژیم اشغالگر قدس در طی روزهای اخیر و برگزاری رزمایش های مختلف به منظور تهاجم علیه زیر ساخت های هسته ای کشورمان تصمیم در برابر رفتار کشورهای حامی این رژیم در قفقاز ضروری است.

 

خرید کنید اطلاعات بیشتر